Zápisky z parlamentu 2014/15

Zápisky z parlamentu 2014/15

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Akce školního parlamentu zde

Hlavní činnosti školní parlamentu (ŠP):

1. diskuse o problémech žáků, hledání možností jejich řešení

2. komunikace mezi třídami, předávání informací a zkušeností mezi žáky různých tříd     a různého věku

3. příprava a organizace celoškolních projektů a soutěží

4. prezentovat svoji práci a informace z jednání ŠP na webových stránkách školy a školních

nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku, při třídnických hodinách

5. členové Školního parlamentu se scházejí minimálně jednou za měsíc, dále dle potřeby

Cíle školního parlamentu

1. zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, zaměstnanci školy    a vedením  školy

2. umožnit žákům školy diskutovat o tématech, která je zajímají, pomáhat si navzájem

3. pořádat celoškolní tematicky zaměřené soutěže

4. zabývat se připomínkami a nápady žáků v oblasti zlepšení školního klimatu a školního prostředí

Při práci ve školním parlamentu se řídíme těmito pravidly:

1. každá třída si na začátku školního roku zvolí dva zástupce do ŠP tzv. mluvčí třídy

2. na schůzky ŠP přijde vždy alespoň jeden zástupce každé třídy

3. z každé schůzky ŠP je pořízen zápis

4. každý má právo na svůj názor, který si rádi vyslechneme  a diskutujeme o něm

5. zabýváme se připomínkami našich spolužáků a snažíme se je řešit

Mluvčí tříd:

1.  mají možnost se vyjádřit k dění ve škole nejen za sebe, ale i za své spolužáky

2.  jsou prostředníky v předávání informací mezi žáky, učiteli, pracovníky školy a vedením školy

3.  jejich účast na schůzkách ŠP je aktivní – zapojují se do diskuzí, referují o dění ve škole, navrhují změny, nebojí se vymýšlet nové věci

4.  na začátku každého roku si mezi sebou zvolí předsedu  a místopředsedu ŠP, kteří se podílí na přípravě schůzek ŠP a snaží se rozvíjet činnost ŠP

Pravidla chování při jednáních Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých

2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet

5. Předávat spolužákům nezkreslené informace

6. Spolupracovat v týmu

7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

6. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit zájemci, žáci i učitelé školy

 

 

Parlament 29.9.2014

Problémy ve třídách – ručník v 9.A, případně hadr na utření lavic po VV

Schůzky se budou uskutečňovat ve středu

ČTENÍ POMÁHÁ – Křížková Julie, Žižková Dorota – plakát ve středu 15.10.

PIŠKVORKIÁDA – Bartoš Jakub, Jiroušek Tomáš 22.10. – středa – odpoledne po škole přihlášky

FOTOSOUTĚŽ – Stojanová Markéta, Karabáčková Petra, Cvejnová Kristýna
od 8.10. do 24.10.
Témata:
1. Krajina
2. Zvíře
3. Člověk

Už vytištěná černobílá fotka

Sledujte nástěnku u fyziky, budou na ní plakáty na naše akce
NÁVRHY AKCÍ NA LISTOPAD: barevný týden, soutěž o nejhezčí masku…
I ty se můžeš zapojit se svými nápady a připomínkami, stačí je říci zástupci tvé třídy na parlament !!!!

Markéta Stojanová, 9.B

        Další schůzka: 5.11.2014 ve 13.40 v učebně Hv !!!

 

Parlament 5.11.2014

1.Přivítání

2.Volby – funkce:

Předseda – Stojanová Markéta

Místopředseda – Láska Vojtěch

Nástěnkář – Cvejnová Kristýna

Zapisovatel – Karabáčková Petra

 

       Další schůzka: 27.11.2014 ve 13.40.

 

Parlament 27.11.2014

1. Přivítání a seznámení nových členů

2. Zhodnocení proběhlých akcí

3. Vánoční besídka (návrhy, plánování)

 4. 9.A, 9.B – čerti (domluva)

 

ČTENÍ POMÁHÁ

 Dne 22. října 2014 se na naší škole konalo další kolo charitativní akce „Čtení pomáhá“. Sešlo se 23 žáků, kteří odpovídali na jednoduché, ale i složité otázky týkající se knih. Po úspěšném zodpovězení otázek mohli přidělit získaných 50Kč libovolné charitě.

Tento rok měli výběr např. z těchto charit: Ukliďme svět!, Muzikoterapie dětí v dětském centru Praha Krč, Babičko, dědečku pojďme se potkávat III, Lepší zdravotní péče pro lidi v Etiopii, Pomoc pro zrakově postižené, Podpořte mladé vzpěrače, Maraton čtení 2014  aj.

 

     Na prvním místě se s počtem 10 knih umístil M. HLAVÁČEK ze 7.A.
     Na druhém místě se s počtem 8 knih umístil A. DUBEN z 9.B.
Na třetím místě ( společnými silami ) 14 knih se umístili M. KAŠPAR + A. ŽIDEK z 9.A.

 CELKEM BYLO RŮZNÝM CHARITÁM ODESLÁNO 3.350 Kč.

  • Duben 9.B

 

PIŠKVORIÁDA Ve středu12. listopadu 2014 uspořádali po vyučování členové školního parlamentu pro své spolužáky Piškvorkiádu. Zahrát si přišlo 31 žáků ze tříd II. stupně a hrát mohl každý s každým, dokud síly stačily, nebo akce nebyla ukončena. Celkem bylo odehráno 207 partií. Po docela náročném sčítání mnoha a mnoha herních lístků bylo jasno. Absolutním vítězem se stal a 1. místo obsadil Ondřej Tichý ze 7.A, který porazil 17 soupeřů! O 2. a 3. místo se rovným počtem 14 vítězství dělí Kamila Kašparová ze 7.A a Vojtěch Novohradský z 8.C. Všem vítězům gratulujeme, sladká odměna je nemine. Všem účastníkům děkujeme, že si přišli zahrát. Děkujeme také paní učitelce PaeDr. Evě Voborníkové za pomoc při zdárném průběhu prima piškvorkového odpoledne!

FOTOSOUTĚŽ Na přelomu října a listopadu probíhala na II. stupni naší školy soutěž mladých fotoamatérů. V každé třídě se nějaký nadějný fotograf našel. Všechny snímky pak byly vystaveny a nastalo hlasování. Výstavu si přišlo prohlédnout 105 návštěvníků ( děkujeme za účast i pedagogům ), kteří odevzdávali svůj hlas vždy jedné fotografii v každé kategorii. Nyní tedy můžeme vyhlásit vítěze: 1. místo v kategorii A = KRAJINA: L. Needle 8.A „ZRCADLENÍ“ 1. místo v kategorii B = ZVÍŘE: M. Zemánek 9.A „ČEKÁM NA POVEL“ 1. místo v kategorii C = ČLOVĚK: O. Havel 9.A „HLAVIČKA“ Všem vítězům gratulujeme a slibujeme, že je čeká sladká odměna. Všem nominovaným děkujeme za účast v soutěži. Všechny fotografie budou vystaveny na webových stránkách školy, až získáme kromě papírové i jejich elektronickou podobu.

 

 

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde